Sunday, December 13, 2009

«اجازه نده احساسات تو را دیگران متوجه شوند»، «اجازه نده هیجان‌ها بر تو مسلط شوند»، «خودت را مانند یک کتاب باز نگذار» و مخصوصا «اجازه نده کسی گریه‌ات را ببیند».

No comments: