Tuesday, March 29, 2011

اخیرا دیده ام توی بعضی از این سایت ها به نقل از بنده گفته اند که آقای میکائیل کار خاصی نمی کند. اصلا این طور نیست. اتفاقا ایشان فرشته ی بسیار زحمت کشی هستند. بنده از آنها که در سایت ها اخبار دروغ می نویسند می پرسم، سیصد سال مداوم عمه ی شما بود که هر هشت ساعت یک بار قرص خواب آور می داد به اصحاب کهف؟"
مصاحبه ی مطبوعاتی جبرئیل، پشت پرده...ی ملکوت

No comments: